Children’s group MAM Prostor

Vítejte v našich 4 dětských skupinách MAM Prostor, které provozuje Spolek MAM Prostor na Praze 5 – Malvazinkách.

Od května 2017 jsme začali prvozovat první dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí. Protože zájem o naše služby neustále narůstal a kapacita třídy již nestačila, v únoru 2022 jsme navýšili kapacitu o další 3 dětské skupiny po šesti dětech.

Tímpádem se k dnešnímu dni můžeme postarat celkem o 30 dětí v malých skupinkách ve věku od 1 roku do 5 let. Skupinky jsou věkově smíšené, což pomáhá dětem inspirovat se od sebe navzájem, učit se respektu k druhým a vzájemné pomoci.

Při naší péči klademe důraz na to, aby dítě bylo nezávislé, sebevědomé, tvořivé, aktivní, svobodné, zodpovědné, empatické, tolerantní, schopné se samostatně rozhodovat a zvládat sebeobsluhu přiměřeně svému věku. Naším cílem je připravovat zážitkový program, který vychází maximálně vstříc individuálním potřebám dětí. Dětem zajišťujeme všestranný rozvoj a rodičům pomáháme zvládnout práci a rodinu.

Proč právě naše dětské skupiny?

 • Klidné a bezpečné prostřední rodinné vily u lesa s vlastní zahradou a herními prvky.
 • Cenově dostupné pro každého rodiče díky financování ze státního rozpočtu.
 • Malý kolektiv dětí ve třídách nám umožňuje maximálně soustředit pozornost na individuální potřeby dítěte.
 • Na 1 chůvu připadá péče maximálně o 6 dětí.
 • Naše chůvy jsou řádně kvalifikované a neustále rozšiřují své vzdělání. 
 • Máme vypracovaný a léty prověřený adaptační plán dětí zaměřený na zvládání separační úzkosti.
 • Průběžně sledujeme vývoj dětí, jejich zdravotní a psychický stav a ten pravidelně konzultujeme s rodiči.
 • Nástup možný během celého roku včetně školních prázdnin.
 • Flexibilnost docházky již od 2 půldnů v týdnu.
 • Otevřeno PO-PÁ: 8,00 – 17,00 h. včetně školních prázdnin.
 • Možnost daňového zvýhodnění pro rodiče.
 • Kvalitní dětská strava od certifikované firmy. Prohlédněte si jídelníček.

Vzdělávací program:

 • Hra a napodobování je hlavním výchovným prostředkem. U dětí mladších 2 let se primárně soustředíme na poskytování podnětů pro smyslové zkoumání prostředí, manipulaci s hračkami, předměty. Pomáháme jim ve vytváření návyků, rozvíjení pohybu (např. lezení, chůze, koulení míče) a orientaci v prostředí. Děti jsou také vyzývány např. k hlasovým a mluvním projevům pomocí říkanek, písniček doprovázených pohybem. U dětí starších 3 let se soustředíme hlavně na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, řeči a samoobsluze, respektu k mladším dětem, ohleduplnosti, vzájemné pomoci.
 • Praktický život: Péče o sebe sama, příprava jídla, péče o okolí, péče o rostliny a zvířata.
 • Smyslová výchova: Poznávání se zapojením všech smyslů. Rozvoj a tříbení smyslů pomocí Montessori didaktického materiálu.Jazyková výchova – rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností, zrakové a sluchové rozlišování, příprava na čtení a psaní, grafomotorika.
 • Matematická výchova: Rozvoj matematické mysli.
 • Poznávání světa: Aktivity, které seznamují dítě s přírodními zákonitostmi, poznáváním místa, kde žijeme a jeho kultury a tradic, environmentální výchova atd.
 • Umění: Hudební, dramatické a výtvarné aktivity jsou v denní nabídce.
 • Pohybová výchova: Klademe důraz na dostatek volného pohybu venku, a využíváme prvky z pedagogiky lesních školek.

Daily schedule:

8.00 – 8.30 kids admition
8.00 – 9.00 drawing with kids, fine motor exercises
9.00 – 9.30 morning circle, warm-up exercise, singing, talking
9.30 – 10.00 snack
10.00 – 11.30 outdoor stay or inside exercising
11.30 – 12.00 lunch
12.00 – 12.30 end of morning group
12.30 sleep, listening of fairtales
14.30 snack
15.00 outdoor stay or afternoon program
17.00 closing of nursery

Parents provide child with: Indoor shoes and clothes incl. spares, outdoor shoes and clothes , nappies (if needed), favourite drinking bottle. If zour child is still using nappies, please provide us with sufficient amount. Nappies will only be available for emergency use.

Do not hesitate to contact us as soon as possible. Your child can get a quality care for a very low price! You can book a non-binding tour at 727 877 199 or e-mail to info@mamprostor.cz.

You can find the application to The Children´s group HERE.

Documents to download HERE.


                          

Projekt NAVÝŠENÍ KAPACITY RODINNÉHO CENTRA MAM PROSTOR O 3 NOVÉ DĚTSKÉ SKUPINY
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu reg. číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/21_083/0002325 je vybudování 3 nových dětských skupin žadatele s celkovou kapacitou 18 dětí. Předmětem projektu jsou stavební úpravy a nakoupení nezbytného vybavení. Prostřednictvím vybudování a následného provozu dětských skupin projekt přispívá ke snazšímu zapojení rodičů na trh práce. Projekt byl realizován v období od 1.10.2021 do 31.5.2022.